JPK_FA

JPK_FA obejmuje swoim zakresem faktury sprzedażowe. Na początku zakładano, że dotyczyć będzie także faktur kosztowych, jednak ostatecznie wycofano się z tego pomysłu, przez co struktura ta obejmuje wyłącznie faktury przychodowe.

Struktura ta wymaga ujęcia następujących danych:
– daty wystawienia,
– kolejnego numeru faktury, który jednoznacznie identyfikuje fakturę,
– imienia i nazwiska bądź nazwy nabywcy towarów lub usług,
– adresu nabywcy,
– imienia i nazwiska lub nazwy sprzedawcy towarów lub usług,
– adresu sprzedawcy,
– numeru, przy pomocy którego podatnik jest identyfikowany na potrzeby podatku,
– numeru, którym nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej,
– daty dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub daty otrzymania zapłaty,
– sumy wartości sprzedaży netto ze stawką podstawową, obniżoną lub ze stawką 0%
– sumy wartości sprzedaży zwolnionej.

Podatnicy zwolnieni z VAT na podstawie zwolnienia przedmiotowego lub podmiotowego w nagłówku koniecznie muszą wprowadzić wartość “true” i wskazać przepis na podstawie, którego podatnik wykorzystuje zwolnienie.

Reklamy

Podmioty zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości

ksiegi-rachunkoweProwadzenie ksiąg rachunkowych wiąże się z koniecznością wykonywania wielu czynności księgowych, które dopełnić muszą właściciele zobligowanych, do ich prowadzenia, jednostek gospodarczych., takich jak:

  • Spółki handlowe (osobowe, kapitałowe, organizacje) oraz inne osoby prywatne.
  • Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych i spółki partnerskie, których przychód za poprzedni rok obrotowy przekroczył kwotę 2 000 000 euro w przeliczeniu na walutę polską.
  • Jednostki organizacyjne prowadzące działalność na podstawie prawa bankowego, przepisów związanych z obrotem papierami wartościowymi, funduszami inwestycyjnymi, działalnością ubezpieczeniową i reasekuracyjną oraz tymi wiążącymi się z organizacją i funkcjonowaniem funduszy emerytalnych.
  • Gminy, powiaty, województwa a także państwowe, gminne, powiatowe i wojewódzkie zakłady i jednostki budżetowe oraz gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych.
  • Jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.
  • Osoby zagraniczne, przedstawicielstwa i oddziały przedsiębiorców zagranicznych.
  • Jednostek niewymienionych, które na realizację zadań zleconych pozyskały dotację bądź subwencje z budżetu funduszy celowych, państwa bądź samorządu terytorialnego.

Pełną księgowość prowadzi się w formie ksiąg rachunkowych. Księgi rachunkowe składają się z:

  • dziennika, w którym ewidencjonuje się zdarzenia gospodarcze mające miejsce w przedsiębiorstwie,
  • kont księgi głównej,
  • kont ksiąg pomocniczych,
  • zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz kont ksiąg pomocniczych,
  • wykazu składników aktywów i pasywów.

Spis z natury – jak sporządzić?

Kwestię obowiązkowego sporządzenia spisu z natury regulują przepisy określone przez rozporządzenie Ministra Finansów z 2003 roku na temat prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Spis z natury – wpisanie do księgi spisu z natury wszystkich towarów handlowych, materiałów podstawowych oraz pomocniczych, wyrobów gotowych, produkcji będącej w toku, odpadów oraz braków.

Kiedy sporządza się spis z natury? Przepisy prawa mówią, że należy tego dokonać:
– na koniec każdego roku podatkowego,
– na dzień 1 stycznia, co nie dotyczy podatników, którzy sporządzili spis na koniec roku, u których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym,
– na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego,
– po utracie prawa do zryczałtowanego opodatkowania podatkiem dochodowym,
– w dniu zmiany wspólnika lub proporcji udziałów wspólników,
– w dniu likwidacji przedsiębiorstwa.

Nie ma możliwości, aby dany podatnik został zwolniony z obowiązkowego sporządzenia spisu z natury (nawet w sytuacji, kiedy podatnik nie posiada składników polegających ujęciu w spisie). Przedsiębiorcy są zobowiązani do przeprowadzenia spisu nawet w sytuacji, kiedy wartość będzie wynosiła 0 zł.

W zerowym spisie z natury muszą obowiązkowo znaleźć się takie informacje, jak imię oraz nazwisko właściciela zakładu, nazwę firmy, datę sporządzenia, informację o tym, że spis z natury ma wartość zero. Na samym końcu właściciel spółki musi złożyć swój podpis.

Czy kserowanie dowodu osobistego jest zgodne z prawem?

Zapewne nieraz w swoim życiu byłeś w sytuacji gdy poproszono Cię o dowód osobisty do skserowania bądź zeskanowania. Zazwyczaj odruchowo wykonujemy to polecenie, czy jednak działanie takie jest zgodne z prawem?

Na dowodzie osobistym zamieszczone są szczególne dane, które powinny być chronione, a ich przetwarzanie podlega szczególnym wymogom.

Ustawa o dowodach osobistych precyzuje, iż każdy kto:

1) uchyla się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego,

2) zatrzymuje bez podstawy prawnej cudzy dowód osobisty,

3) nie zwraca dowodu osobistego w razie utraty obywatelstwa polskiego,

podlega karze ograniczenia wolności albo karze grzywny.

Szczególną uwagę warto zwrócić na punkt drugi, ponieważ stosunkowo powszechne jest zatrzymywanie dowodu pod zastaw, co według prawa jest NIELEGALNE.

Zatrzymanie ksera dowodu osobistego, o ile nie przetwarza się większej ilości informacji niż jest to konieczne nie jest zakazane. Po skserowaniu dokumentu należy jednak zamazać wszelkie dane, które nie będą potrzebne do realizowania umowy.

Zakres działania outsourcingu

Obowiązki związane z prowadzeniem księgowości swojej firmy są liczne i niestety często okazuje się, że przerastają możliwości przedsiębiorcy, gdyż proces ten jest uciążliwy i skomplikowany. Wymaga bowiem od przedsiębiorcy bycia na bieżąco z często zmieniającymi się przepisami prawa np. podatkowego. Należy jednak mieć na uwadze fakt, że wykryte w czasie kontroli skarbowej nieprawidłowości oraz błędy, będą wiązały się z poważnymi konsekwencjami prawnymi takimi, jak np. kary grzywny.

Sposobem na uniknięcie tego rodzaju zagrożeń jest podjęcie decyzji o outsourcingu księgowym, który polega na tym, aby prowadzenie firmowej księgowości powierzyć w ręce profesjonalnego biura rachunkowego.

W zakresie usług biura rachunkowego znajduje się:
– prowadzenie ksiąg rachunkowych,
– prowadzenie KPiR,
– prowadzenie księgi przychodów i rozchodów,
– opracowanie sprawozdań rocznych,
– przygotowywanie deklaracji podatkowych,
– prowadzenie kadr i płac.

Podejmując ostateczną decyzję o wyborze biura rachunkowego, obowiązkowo należy sprawdzić jego kompetencje oraz ofertę. Należy pamiętać, iż profesjonalne biuro przede wszystkim powinno posiadać certyfikat, jak również wykupione ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Wyposażenie

Zgodnie z oficjalną definicją zawartą w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie prowadzenia KPiR z dnia 26.08.2003 r. wyposażenie to rzeczowe składniki majątku, związane z wykonywaną działalnością, niezaliczone zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od środków trwałych.

Wyposażenie, którego wartość początkowa przekracza kwotę 1500 złotych, lecz nie przekracza 10 000 zł, a przewidywany okres użytkowania jest krótszy niż rok podlega ewidencji. Jeśli wartość składników majątku jest niższa niż określona w przepisach, to nie podlegają one ewidencji. Ewidencję wyposażenia powinni prowadzić podatnicy zryczałtowanego podatku oraz rozliczający się na podstawie KPiR.

Przepisy nie określają jednej formy prowadzenia ewidencji wyposażenia, lecz powinno się w niej zawierać m.in.:

 • numer wpisu,
 • datę nabycia wyposażenia,
 • numer faktury lub rachunku,
 • nazwę wyposażenia,
 • cenę zakupu lub koszt wytworzenia wyposażenia,
 • numer pozycji, pod którą wpisano w księdze koszt związany z nabycie wyposażenia,
 • datę likwidacji, datę sprzedaży lub datę darowizny wyposażenia,
 • przyczynę likwidacji wyposażenia.

Przeczytaj też TEN wpis!

Kredyt konsumencki, a finansowanie wydatków firmowych

Produkty oferowane przez banki kierowane są do osób prywatnych oraz firm. Podział ten ma ogromne znaczenie, ponieważ w przypadku dużych przedsiębiorstw oraz spółek dysponujących osobowością prawną finansowanie firmowych wydatków kredytem konsumenckim nie jest zgodne z prawem. Z kolei działalność gospodarcza może być finansowana przez właściciela firmy kredytem konsumenckim.

Większość banków posiada w swojej ofercie kredyty inwestycyjne dla firm. Ich pozyskanie jednak bardzo często okazuje się niezwykle trudne. Jest tak ze względu na niewielką zdolność kredytową MŚP, a także czas ich funkcjonowania. Tymczasem wiele firm potrzebuje zastrzyku gotówki już na początku swojej aktywności, zanim zaczną przynosić zyski. Z tego względu wielu przedsiębiorców decyduje się na zastąpienie kredytu inwestycyjnego kredytem kupieckim, który przeznaczony jest właśnie dla osób prywatnych. Kredyt taki zazwyczaj nie ma określonego celu stąd też jego odbiorca może rozporządzać nim w sposób dowolny, a więc także w ramach prowadzonej przez siebie działalności.

Niezależnie czy mamy do czynienia z kredytem kupieckim, czy też kredytem inwestycyjnym należy wiedzieć, że zaliczeniu do kosztów nigdy nie będzie podlegała rata kredytowa. Do kosztów mogą natomiast zostać przydzielone wydatki finansujące środki z zaciągniętego zobowiązania np. zakup materiałów, środka trwałego itd.

Obowiązki biura rachunkowego

Śmiało można stwierdzić, że współpraca z biurem rachunkowym często okazuje się doskonałym wyborem dla firm. Owa współpraca nie musi obejmować jedynie prowadzenia księgowości, ale również rozliczenie podatków oraz obsługę kadrową. Należy jednak mieć na uwadze, że nie każde biuro rachunkowe posiada tak bogatą ofertę.

Ustawa o rachunkowości, która jest nadrzędnym aktem prawnym w zakresie księgowości, usługowe prowadzenie księgowości polega na:
– prowadzenie księgi rachunkowej,
– określaniu i sprawdzaniu w drodze inwentaryzacji stanu aktywów i pasywów,
– wycenie aktywów oraz pasywów,
– ustalaniu wyniku finansowego,
– sporządzaniu sprawozdań finansowych,
– gromadzeniu i przechowywaniu dowodów księgowych i dokumentacji księgowej.

Czynności, które wymienia ustawa o rachunkowości, podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej. Pozostałe usługi mogą podlegać ubezpieczeniu, aczkolwiek najlepszym rozwiązaniem jest to sprawdzić.

Zlecając prowadzenie księgowości biuru rachunkowemu, przedsiębiorca nie musi martwić się o prawidłowe oraz terminowe dokonywanie rozliczeń. Współpraca ta znacznie może ułatwić prowadzenie firmy, ponieważ od chwili podpisania umowy, wszystkimi zadaniami zajmują się eksperci. Zatem przedsiębiorca już nie będzie musiał martwić się prowadzeniem akt osobowych, ustalaniem wynagrodzeń oraz wypełnianiem deklaracji ZUS.

Przygotowywanie się do kontroli skarbowej

Bardzo często wizyta pracowników Urzędu Skarbowego przysparza stresów oraz kłopotów. Dlatego właśnie postanowiliśmy przedstawić Państwu kwestię tego, w jaki sposób przygotować się do tego typu kontroli.

Otóż kontrola skarbowa może zostać przeprowadzona po zawiadomieniu w okresie nie krótszym niż 7 dni. Jednak ważne jest, aby pamiętać, iż kontrole prowadzone przez urzędy celno-skarbowe mogą odbyć się bez zawiadomienia. W sytuacji, gdy w danym przedsiębiorstwie podejrzewa się popełnienie przestępstwa bądź wykroczenia, nie ma obowiązku powiadamiania z 7 dniowym wyprzedzeniem.

UWAGA! Podczas kontroli w firmie bardzo istotna jest obecność księgowego lub przedstawiciela biura rachunkowego.

Jakie dokumenty należy przygotować?
Przede wszystkim należy mieć przygotowane dokumenty księgowe oraz podatkowe, a więc w skrócie deklaracje, faktury, rachunki, umowy etc., a dodatkowo należy spodziewać się prośby o dodatkowe informacje oraz wyjaśnienia. Warto mieć na uwadze, iż kontroler ma również możliwość, aby poprosić o dokumenty świadczące o własności lokali kontrolowanego przedsiębiorcy i przy tym zbierać oraz zabezpieczać różnego rodzaju dowody rzeczowe.

Doradztwo księgowe w firmie

Każdy przedsiębiorca na pewno dobrze zna temat obowiązkowego prowadzenia księgowości, ponieważ należy się z niego wywiązać. Należy jednak mieć na uwadze, iż niektórzy przedsiębiorcy mają możliwość prowadzenia księgowości uproszczonej do której zaliczają się takie metody, jak:
– karta podatkowa,
– ryczałt ewidencjonowany,
– księga przychodów i rozchodów.

W związku z tym, iż jednak nie każdy ma takie przywileje, a ciągle zmieniające się przepisy prawa, wprowadzają coraz więcej skomplikowanych zapisów, które bardzo dobrze znać i rozumieć musza przedsiębiorcy. Firmy nie mogące pozwolić sobie na księgowość uproszczoną, często mają kłopot z prowadzeniem księgowości. Także osoby rozliczające się na zasadach księgowości uproszczonej, często nie wiedzą na jaką metodę się zdecydować. Wówczas właśnie warto skorzystać z porady specjalistów, a więc doradców księgowych.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat prowadzenia księgowości?
Zapraszamy na naszą stronę – TUTAJ!