Podwyższenie kwoty wolnej od podatku

Kwota wolna od podatku to kwota dochodu niepowodującego obowiązku zapłaty podatku dochodowego. Kwota wolna od podatku to jeden z elementów systemu podatkowego.

Obecnie kwota wynosi 6600 zł, ale w planach jest podniesienie jej do 8000 zł dla najmniej zarabiających.

Od 2018 możemy czekać na takie zmiany jak:
– wzrost kwoty wolnej od podatki z 6 600 zł do 8000 zł
– utrzymanie degresywnej kwoty wolnej od podatku dla dochodów stanowiących podstawę opodatkowania przekraczającą 8 tys. zł, ale nieprzekraczającą 13 tys. zł  oraz dla dochodów stanowiących podstawę opodatkowania przekraczającą 85 tys. 528 zł, lecz nie przekraczającą 127 tys. zł

Bez zmian pozostanie kwota wolna od podatku dla dochodów, stanowiących podstawę opodatkowania, przekraczających 13 tys. zł oraz nie przekraczających 85 tys. 528 zł.

Kiedy nie można odliczyć podatku VAT?

Reklamy

Ekspresowa amortyzacja

Amortyzacją, w świetle prawa bilansowego i podatkowego nazywamy koszt związany ze stopniowym zużywaniem środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Amortyzacja ekspresowa polega na jednorazowym zaliczeniu wydatków na nabycie środków trwałych do wartości 50 000 euro, do kosztów uzyskania przychodów, z której skorzystać mogą podatnicy, którzy rozpoczęli działalność oraz mali podatnicy czyli Ci, których przychód ze sprzedaży z kwotą należnego VATu nie przekroczył 1 200 000 euro w poprzednim roku podatkowym. Amortyzacji ekspresowej można dokonać w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Można przeprowadzić ją w miesiącu, w którym dokonano zakupu i wpisano inwestycję do ewidencji środków trwałych oraz w dowolnym innym miesiącu.

Limit 215 000 zł (50 000 euro) jest limitem rocznym i mali podatnicy każdego roku mają możliwość jednorazowych odpisów do wyznaczonego limitu.

Ekspresowej amortyzacji podlegają środki trwałe z grupy 3,4,5,6,7 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych (z pominięciem samochodów osobowych) czyli: kotły i maszyny energetyczne, maszyny, urządzenia, aparaty specjalistyczne i ogólnego zastosowania, urządzenia techniczne, środki transportu oraz narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie.

Indywidualne rachunki w ZUS

Już niebawem, bo od 1 stycznia rachunki, na które aktualnie wpłacane są składki na ubezpieczenia i fundusze ZUS zostaną zamknięte, a przedsiębiorcy otrzymają nowe, indywidualne numery rachunków na które wpłacać będą należyte składki.

W styczniu każda osoba prowadząca działalność gospodarczą otrzyma przydzielony tylko jej indywidualny numer rachunku składkowego, na który będzie dokonywać płatności składek za pomocą zwykłego przelewu, bez względu na to na jakie fundusze i jakie składki odprowadza. Od nowego roku będzie można jednym przelew odprowadzić składki na ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne, Fundusz Emerytur Pomostowych i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Pracy.

Numery będą nadawane już od 1 października bieżącego roku i będą wysyłane listownie. Numer składać będzie się NIP-em przedsiębiorcy.

Rozwiązanie to ma na celu ułatwienie przedsiębiorcom wywiązywanie się z comiesięcznego obowiązku odprowadzania składek. Negatywne odczucia budzi jednak fakt, że każda wpłata w pierwszej kolejności będzie wpłacana na poczet zaległości i nie będzie możliwości opłacania składek bez regulowania zaległości.

Jeżeli przedsiębiorca już teraz ma zaległości powinien przed końcem roku zgłosić się do ZUS w celu ustalenia i uregulowania zaległości, dzięki czemu nadal będzie miał prawo do korzystania ze świadczeń.

Nietypowe faktury

Wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy, że faktura nie jest jedynym dokumentem, od którego możemy odliczyć podatek VAT. Oto przykłady dowodów księgowych, które można traktować jak “faktury”.

Paragon fiskalny – jeżeli kwota na nim zawarta nie przekroczy 450 złotych oraz zawarte są na nim takie informacje jak numer NIP sprzedawcy wówczas jest on uznany za fakturę. Jeżeli sprzedawca nie zamieścił na paragonie numeru NIP wówczas nabywca może zażądać od niego dopełnienia tego obowiązku.

Kwitek na przejazd autostradą – tylko za niektóre odcinki autostrad otrzymamy kwitek, który możemy potraktować jako fakturę. Warunek jest taki, iż musi zostać on wystawiony przez prywatną spółkę zarządzającą autostradą.

Bilety za przejazdy jednorazowe – za fakturę uznaje się bilety na odległość nie mniejszą niż 50 km dotyczące dowolnego środka transportu. Na bilecie takim musi znajdować się również numer NIP sprzedawcy oraz kwota podatku.

Nowa stawka CIT

1 stycznia 2017 roku w życie weszły nowe stawki podatku dochodowego od osób prawnych. Stawka została obniżona z 19% do 15%.
Obniżony podatek nie dotyczy jednak wszystkich. Niższa stawka ma objąć małych podatników, czyli podmioty, których wartość przychodu ze sprzedaży łącznie z kwotą podatku od towarów i usług nie przekroczyła równowartości 1 200 000 euro. Do przeliczeń stosuje się średni kurs euro w NBP za pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego.
Z niżej stawki skorzystać będą mogli także przedsiębiorcy rozpoczynający swoją działalność na rynku przez pierwszy rok jej prowadzenia. Pozostałe podmioty bez wyjątku nadal będą musiały regulować 19%-owy podatek.

Celem wprowadzonej zmiany jest przyspieszenie rozwoju gospodarczego, umocnienie konkurencji na rynku oraz wsparcie małych podatników w rozwoju swojej działalności. Zmiany nie obejmują osób fizyczny, gdyż przepisy prawne dają im możliwość wyboru różnych form opodatkowania, które mogą w pełni dostosować do własnej działalności.

Aktywa

Niedawno pisaliśmy na temat pasywów, teraz czas ma aktywa!

Aktywa według Ustawy o rachunkowości to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych.

Aktywa nazywane są majątkiem przedsiębiorstwa, dzielimy je na aktywa trwałe oraz aktywa obrotowe. W bilansie suma aktywów zawsze musi być równa sumie pasywów. Zasada ta nazywana jest zasadą równowagi bilansowej.

Do aktyw trwałych zaliczamy:

  • wartości niematerialne i prawne,
  • rzeczowe aktywa trwałe,
  • należności długoterminowe,
  • inwestycje długoterminowe,
  • długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

Do aktyw obrotowych zaliczamy:

  • zapasy,
  • należności krótkoterminowe,
  • inwestycje krótkoterminowe,
  • krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

Jak prowadzić księgowość w spółce akcyjnej?

Spółka akcyjna, podobnie jak spółka z o.o. jest spółką kapitałową i ma obowiązek prowadzenia pełnej księgowości. Wynika to z ustawy o rachunkowości.

Pełna księgowość polega głównie na tym, że prowadzi się księgi rachunkowe. Są one do uzupełniania trudniejsze niż podatkowa księga przychodów i rozchodów. Wynika to z tego, że zapisujemy w nich wszystkie operacje gospodarcze jakie dokonały się w naszej firmie. Nie tylko nasze przychody i rozchody, ale także np.: rozrachunki z kontrahentami. Cała sytuacja finansowa przedsiębiorstwa powinna być przedstawiona w sposób jasny i rzetelny. Nie może być żadnych pomyłek i niedociągnięć. Później bowiem na podstawie zapisów dokonywanych w księgach rachunkowych sporządzać będziemy sprawozdania finansowego firmy.

Prowadzenie księgowości w spółce jawnej nie jest proste. Nie wszyscy radzą sobie z tym sami. Aby być pewnym, że wszystko zrobione jest jak należy, warto skorzystać z pomocy księgowej lub biura rachunkowego. Oni zdejmą z ciebie ciężar prowadzenia księgowości. Ty nie będziesz się musiał niczym przejmować i zyskasz więcej czasu, który poświęcić możesz na rozwój Twojego przedsiębiorstwa.

Przewalutowanie

Aktualnie bardzo popularny stał się temat dotyczący przewalutowania kredytów frankowych. Skąd zainteresowanie tą sprawą?

Zacznijmy zatem od początku…

Kilka lat wstecz frank szwajcarski mocno stracił na wartości. W okresie tym wielu polskich obywateli zdecydowało się na pobranie kredytów właśnie w tej walucie, co ówcześnie było bardzo opłacalne. Najczęściej były to kredyty hipoteczne, które jak wiadomo związane są z ogromnymi kwotami.

Wszystko było w porządku aż do momentu, gdy nieoczekiwanie frank zaczął się umacniać. Obecnie jego stawka jest już niemalże dwa razy większa, co odbiło się bezpośrednio na wysokości pobranych kredytów. Okazało się bowiem, ze polscy obywatele na skutek tej zmiany muszą zwrócić kwotę nawet dwa razy większą od pobranej.

Przyglądając się tendencjom rynkowym przyjąć można, że najlepszym wyjściem z tej sytuacji okazuje się przewalutowanie kredytu. Przewalutowanie to zmiana należności, którego wartość wyrażona jest w jednej walucie na zobowiązanie nominowane w innej walucie. Problemy Frankowiczów są raczej kontrowersyjne. Okazuje się bowiem, że wielu bankierów bardzo zachęcało do tej nie do końca pewnej pożyczki, gwarantując przy tym pełne bezpieczeństwo.

Szukasz jakiejś konkretnej informacji? Sprawdź nasz blog!

Monopol – jak go rozpoznać?

Pod lupę weźmiemy rodzaj rynku, jakim jest monopol.Jak możemy go rozpoznać? Jakie są jego charakterystyczne cechy?

Najważniejszą kwestią jest fakt występowania na takim rynku tylko jednego przedsiębiorstwa. Ma ono nieograniczoną liczbę nabywców. Producent taki wytwarza unikatowy produkt i kształtuje on cenę tak, by zapewniała mu jak największe zyski. Inne przedsiębiorstwa praktycznie nie mają szans na wyjście na taki rynek, więc nie występuje żadna konkurencja.
Jedyna konkurencja występująca w przypadku monopolu, to konkurencja po stronie klientów. Walczą oni o rzadki produkt.
Jako przykład, możemy użyć np. energie elektryczną oraz brylanty.

Pasywa

Bilans jest zestawieniem aktywów i pasywów podmiotu na początek i koniec okresu sprawozdawczego. Łatwo się domyślić, że omawianym w tym artykule zagadnieniem będą pasywa, czyli źródła finansowania majątku przedsiębiorstwa.

W przedsiębiorstwie pasywa można podzielić na dwie podstawowe grupy:
1. Kapitał własny, którymi są wartości wniesione do spółki przez jej właścicieli (m.in. kapitał zakładowy, kapitał zapasowy) oraz środki pozyskane w ciągu prowadzenia działalności i będące własnością spółki (podstawowa pozycja to wypracowany przez spółkę zysk).
2. Kapitały obce, czyli wszelkiego rodzaju źródła finansowania przy skorzystaniu z obcego kapitału. Są to głównie kredyty i pożyczki te długo- i krótkoterminowe oraz zobowiązania handlowe.

Podstawowym kryterium podziału pasywów jest ich obowiązek spłaty i termin zapłaty. W bilansie pasywa są przedstawione w kolejności od tych o najdłuższym do tych o najkrótszym terminie zapadalności. Całkowita wartość pasywów musi równać się wartości aktywów kontrolowanych przez przedsiębiorstwo.