Jak prowadzić księgowość w spółce akcyjnej?

Spółka akcyjna, podobnie jak spółka z o.o. jest spółką kapitałową i ma obowiązek prowadzenia pełnej księgowości. Wynika to z ustawy o rachunkowości.

Pełna księgowość polega głównie na tym, że prowadzi się księgi rachunkowe. Są one do uzupełniania trudniejsze niż podatkowa księga przychodów i rozchodów. Wynika to z tego, że zapisujemy w nich wszystkie operacje gospodarcze jakie dokonały się w naszej firmie. Nie tylko nasze przychody i rozchody, ale także np.: rozrachunki z kontrahentami. Cała sytuacja finansowa przedsiębiorstwa powinna być przedstawiona w sposób jasny i rzetelny. Nie może być żadnych pomyłek i niedociągnięć. Później bowiem na podstawie zapisów dokonywanych w księgach rachunkowych sporządzać będziemy sprawozdania finansowego firmy.

Prowadzenie księgowości w spółce jawnej nie jest proste. Nie wszyscy radzą sobie z tym sami. Aby być pewnym, że wszystko zrobione jest jak należy, warto skorzystać z pomocy księgowej lub biura rachunkowego. Oni zdejmą z ciebie ciężar prowadzenia księgowości. Ty nie będziesz się musiał niczym przejmować i zyskasz więcej czasu, który poświęcić możesz na rozwój Twojego przedsiębiorstwa.

Przewalutowanie

Aktualnie bardzo popularny stał się temat dotyczący przewalutowania kredytów frankowych. Skąd zainteresowanie tą sprawą?

Zacznijmy zatem od początku…

Kilka lat wstecz frank szwajcarski mocno stracił na wartości. W okresie tym wielu polskich obywateli zdecydowało się na pobranie kredytów właśnie w tej walucie, co ówcześnie było bardzo opłacalne. Najczęściej były to kredyty hipoteczne, które jak wiadomo związane są z ogromnymi kwotami.

Wszystko było w porządku aż do momentu, gdy nieoczekiwanie frank zaczął się umacniać. Obecnie jego stawka jest już niemalże dwa razy większa, co odbiło się bezpośrednio na wysokości pobranych kredytów. Okazało się bowiem, ze polscy obywatele na skutek tej zmiany muszą zwrócić kwotę nawet dwa razy większą od pobranej.

Przyglądając się tendencjom rynkowym przyjąć można, że najlepszym wyjściem z tej sytuacji okazuje się przewalutowanie kredytu. Przewalutowanie to zmiana należności, którego wartość wyrażona jest w jednej walucie na zobowiązanie nominowane w innej walucie. Problemy Frankowiczów są raczej kontrowersyjne. Okazuje się bowiem, że wielu bankierów bardzo zachęcało do tej nie do końca pewnej pożyczki, gwarantując przy tym pełne bezpieczeństwo.

Szukasz jakiejś konkretnej informacji? Sprawdź nasz blog!

Monopol – jak go rozpoznać?

Pod lupę weźmiemy rodzaj rynku, jakim jest monopol.Jak możemy go rozpoznać? Jakie są jego charakterystyczne cechy?

Najważniejszą kwestią jest fakt występowania na takim rynku tylko jednego przedsiębiorstwa. Ma ono nieograniczoną liczbę nabywców. Producent taki wytwarza unikatowy produkt i kształtuje on cenę tak, by zapewniała mu jak największe zyski. Inne przedsiębiorstwa praktycznie nie mają szans na wyjście na taki rynek, więc nie występuje żadna konkurencja.
Jedyna konkurencja występująca w przypadku monopolu, to konkurencja po stronie klientów. Walczą oni o rzadki produkt.
Jako przykład, możemy użyć np. energie elektryczną oraz brylanty.

Pasywa

Bilans jest zestawieniem aktywów i pasywów podmiotu na początek i koniec okresu sprawozdawczego. Łatwo się domyślić, że omawianym w tym artykule zagadnieniem będą pasywa, czyli źródła finansowania majątku przedsiębiorstwa.

W przedsiębiorstwie pasywa można podzielić na dwie podstawowe grupy:
1. Kapitał własny, którymi są wartości wniesione do spółki przez jej właścicieli (m.in. kapitał zakładowy, kapitał zapasowy) oraz środki pozyskane w ciągu prowadzenia działalności i będące własnością spółki (podstawowa pozycja to wypracowany przez spółkę zysk).
2. Kapitały obce, czyli wszelkiego rodzaju źródła finansowania przy skorzystaniu z obcego kapitału. Są to głównie kredyty i pożyczki te długo- i krótkoterminowe oraz zobowiązania handlowe.

Podstawowym kryterium podziału pasywów jest ich obowiązek spłaty i termin zapłaty. W bilansie pasywa są przedstawione w kolejności od tych o najdłuższym do tych o najkrótszym terminie zapadalności. Całkowita wartość pasywów musi równać się wartości aktywów kontrolowanych przez przedsiębiorstwo.

Jakie biuro rachunkowe wybrać?

Nie od dziś wiadomo, że rachunkowością działalności gospodarczej zająć powinien się specjalista. Księgowość to ogromne ilości formalności. Osoba odpowiedzialna za tą kwestię w firmie ma na sobie dużą odpowiedzialność. Konieczna jest doskonała znajomość przepisów prawnych oraz odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje. Dlatego właśnie rozsądni przedsiębiorcy decydują się na skorzystanie z usług biura księgowego.

Jakie biuro rachunkowe wybrać?

Upewnij się, że działa ono legalnie! Chyba nie muszę tłumaczyć, dlaczego jest to takie ważne. Aby to zweryfikować, wystarczy poprosić o okazanie dokumentów rejestracyjnych. Najważniejsi w biurze rachunkowym dla nas, są pracownicy, dlatego porozmawiaj z nimi, upewnij się, że mają certyfikaty księgowe i są godnymi zaufania ludźmi. Poszperaj w Internecie np. na forach społecznościowych i dowiedz się, jaką opinię o kancelarii mają poprzedni Klienci. Znajdujesz się na stronie internetowej biura rachunkowego, któremu można w pełni zaufać. Przekonaj się sam! Zachęcamy do skorzystania z naszych usług.

Kto może korzystać z uproszczonych metod rachunkowości?

Prowadzenie pełnej księgowości jest bardzo trudne, dlatego też mniejsze firmy mają przywilej korzystania z uproszczonych form rachunkowości. Jednak, aby móc z nich korzystać nie wystarczy spełniać tylko kryteriów dochodowych. Trzeba także mieć odpowiednią formę prawną przedsiębiorstwa.

Z uproszczonych form księgowości korzystać mogą przedsiębiorcy fizyczni oraz spółki takie, jak:
– spółka cywilna,
– spółka jawna,
– spółka partnerska.

Wymienione powyżej typy przedsiębiorstw mogą korzystać z udogodnień, jakie oferuje uproszczona księgowość, lecz tylko do czasu. Jeżeli podmioty przekroczą limit prowadzenia ksiąg rachunkowych (uzyskają roczne przychody netto powyżej równowartości 1 200 000 euro) również one muszą prowadzić pełną księgowość.

Ewidencja księgowa na kontach księgowych

W ramach przypomnienia: podatek od sprzedaży detalicznej!!!

Ewidencja operacji gospodarczych to zadanie księgowości. W zależności od stosowanej formy, może być równie prowadzona. Najbardziej rozbudowany system księgowy występuje w pełnej księgowości.

Ewidencję księgową w księgach rachunkowych prowadzi się na kontach księgowych. Każde z nich ma swój numer, nazwę oraz zawarte jest w zakładowym planie kont. W zależności od ich rodzaju, księgowania dokonuje się w inny sposób.

Na kontach syntetycznych księguje się wszystkie operacje, z zastosowaniem zasady podwójnego zapisu. Poza kontami księgi głównej w firmie może być też prowadzona analityka czyli ewidencja na kontach pomocniczych. Jej prowadzenie nie jest obowiązkowe, lecz bardzo pomocne. Podczas jej prowadzenia stosuje się nieco inne zasady. Zamiast zasady podwójnego zapisu stosuje się zasadę zapisu pojedynczego (tylko po jednej stronie konta), powtarzalnego (powtórzenie zapisu z konta głównego).

MSR

MSR to skrót od Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. W odpowiedniku angielskim to IAS czyli International Accounting Standards. MSR stanowią zbiór standardów, opracowanych w latach 1973-2000 przez Komitet Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. W wyniku zmian organizacyjnych w komitecie MSR, kontynuuje się tworzenie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, które ma stopniowo zastąpić i uzupełnić MSR.

W skład Międzynarodowych Standardów Rachunkowości wchodzi 41 standardów, dotyczących między innymi prezentacji sprawozdań finansowych, podatków dochodowych, przychodów, świadczeń pracowniczych itp.

MSR w Polsce są uregulowaniami, przyjmowanymi w razie braku uregulowań w ustawie o rachunkowości, której przepisy obowiązują bezwzględnie w prowadzeniu rachunkowości. Nie dotyczy to jednak spółek notowanych na giełdach w krajach członkowskich. Wszystkie one muszą sporządzać sprawozdania finansowe zgodnie z zasadami MSSF.

Co musi zawierać faktura?

Faktura dla większości przedsiębiorców z pewnością nie jest czymś obcym, ponieważ stanowi dokument sprzedaży. Zdarza się również, że jest określana jako rodzaj rachunku, który zawiera poniższe dane o zawieranej transakcji:

dane identyfikujące dokument, do których przeważnie zalicza się numer oraz datę wystawienia,
dane stron transakcji, które pomagają w dokładnej identyfikacji podmiotów,
określenie przedmiotu transakcji, która zawierana jest pomiędzy kupującym, a sprzedającym,
informację niezbędną do naliczenia podatku (stawki podatku VAT, którym opodatkowany jest dany towar bądź usługa),
zsumowane wartości faktury, a więc kwota netto, kwota podatku i kwota brutto,
informację o terminie zapłaty, który ustalony został między kupującym, a sprzedającym,
informację dodatkową, do której zalicza się np. sposób dostawy, dokładny adres dostawy towaru itp.,
podpisy stron transakcji, co stanowi zatwierdzenie informacji zawartych w fakturze.

Księgowość pełna

Księgowość pełna to skomplikowana forma opodatkowania, która zobowiązuje przedsiębiorców do prowadzenia ksiąg handlowych. Niestety jest to proces na tyle skomplikowany, iż wymaga przekazania tych działań specjalistom. To z kolei sprawia, iż jej prowadzenie jest bardzo kosztowne, dlatego też przedsiębiorcy robią co w ich mocy, aby uniknąć tego obowiązku.

Do prowadzenia księgowości pełnej zobowiązane są podmioty gospodarcze, których przychody za ubiegły rok podatkowy przekroczyły równowartość 800 tysięcy euro w walucie polskiej.

W ramach księgowości pełnej podatnik zobowiązany jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie dowodów księgowych, ustalania stanu i wyceny aktywów i pasywów, sporządzenia sprawozdań finansowych oraz gromadzenia dowodów księgowych.

Decydując się na skorzystanie z usług księgowych, warto dokładnie przeanalizować kompetencje jednostek do których się zgłaszamy. Usługi finansowe koniecznie muszą być świadczone przez wykwalifikowane podmioty, gdyż od ich wiedzy zależy, czy wszelkie rozliczenia zostaną wykonane poprawnie, oraz czy dokumentacja będzie poprowadzona rzetelnie. Należy mieć na uwadze, że nieprawidłowości w firmowych aktach wiążą się z poważnymi konsekwencjami prawnymi.